An der Rubrik « Nouvelles » bei « Schoul Doheem » fannt dir verschidden Ureegungen fir Doheem ze léieren.

 

 

Léif Elteren,

Mir sinn eis bewosst, datt et den Ament net einfach fir Iech ass, fir home schooling mat äere Kanner ze maachen a mir soën Iech ee riise MERCI fir Äer Ustrengungen. Fir Iech d’Saach e bëssen ze erliichteren, hu mir eis puer Gedanken zu engem kreativen Emgank mat der Corona Kris gemaach a stellen Iech d’Resultater hei gäeren zur Verfügung. ZESUMME PACKE MIR DAT!
D’Léierpersonal aus dem Cycle 4

Chers parents,

Bien conscients de tous les efforts que vous devez faire au moment pour supporter votre enfant dans les travaux à la maison, nous tenons à vous en reMERCIer chaleureusement! Pour vous soulager un peu les choses, nous avons réfléchi à une approche créative face à la crise Corona et nous aimerions vous mettre à disposition les résultats. ENSEMBLE POUR VAINCRE LE VIRUS!
Les enseignants du cycle 4

Hei fannt dir Material fir Doheem ze léieren:

Loscht op ee virtuellen Besuch am Naturmusée?Bildergebnis für MNHN luxembourg