Hei kennt dir Iech umellen fir eng Aktivitéit am Fuerscherhaus ( Schoul fir Natur, Wëssenschaft & Technik)

Umeldung fir d’Léierpersonal aus der Mierscher Grondschoul

Umeldung
Aktivitéit:


Folgend Terminer si fir meng Klass méiglech: (minimum 4 Optiounen uginn)


Kommentar: