Plan de développement scolaire – Objectifs généraux

Objectifs généraux et sous-objectifs pour l’année en cours: 2018/2019

Ziler vum Cycle 1

Haaptzil: Verbesserung vun der Kommunikatioun

A: Kommunikatioun mat der Maison Relais Nic Welter
B: Kommunikatioun tëscht den Elteren an den Equipes pédagogiques

Ziler vum Cycle 2

Haaptzil: Kommunikatioun mat alle Schoulpartner verbesseren

A: Kommunikatioun mam Cycle 1 a mam Cycle 3
B: Kommunikatioun mat der Gemeng
C: Kommunikatioun mat den Elteren
D:Kommunikatioun mat der Maison Relais

Ziler vum Cycle 3

Haaptzil: Kommunikatioun tëscht de Cyclen & Encadrement vun EBS Kanner

A: Bis Juli 2019, den Austausch tëscht Cycle 3, Cycle 2 a Cycle 4 fërderen
B: Bis Juli 2020, Strategien ausschaffe fir verhalensopfälleg Kanner besser ze encadréieren:

Ziler vum Cycle 4

Haaptzil vum Cycle 4: Kommunikatioun mat alle Schoulparnter, tëscht de Cyclen, an innerhalb vun engem Cycle

A: Bis Juli 2019, Austausch tëscht Cycle 3 a Cycle 4 optiméieren
B: Bis Juli 2019, Ëmgang mam Material an Austausch am Beräich vun den TIC fërderen
C: Bis Juli 2019, Ausschaffe vun engem gemeinsamen Agenda

Période de validité PDS du 15/09/2019 au 14/09/2020