De Video ass d’Contributioun vun dem Jeff Elcheroth senger Klass zum Concours am Kader vun der Fête de l’Europe vum 31. Mäerz zu Miersch